Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af generalforsamling 7. juni 2005

År 2005, tirsdag den 7. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24 i Rosendalsgade 10, kælderen, 2100 København Ø.

Repræsenteret var 16 andelshavere samt én fuldmagt:

Willemoesgade 24
St.th., 1. tv., 2. tv., 2. th., 3. th., 5.*)

Willemoesgade 22
St.tv., st.th., 1. tv., 2. tv., 3. th., 4. tv.*), 4. th., 5.

Willemoesgade 20
St.tv., st.th., 1. th.*), 2. tv.*), 3. th., 4. tv., 5.

*) Mødt ved fuldmagt til bestyrelsen.

Bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at administrator, advokat Bonnie Mürsch valgtes som dirigent, og Stig E. Bojesen som referent hvilket generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmerne godkendte.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig med henblik på den foreliggende dagsorden, der var som følger:

1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning og orienterede om:
Årets ud- og indflytninger.
Status m.h.t.:

  • Facaderenovering, VVS-renovering, Arbejdsweekend, Internetprojekt, behov for ny 10-års plan.
  • Altanprojekt. Kort redegørelse for det hidtidige forløb og slutresultat, herunder også at foreningen betaler projektets ”Startgebyr” i form af betaling for arkitekttegninger, kommunale godkendelser o.lign. som dermed tilhører foreningen. Det er fortsat de enkelte andelshavere, der ønsker altan, der står for betaling af den konkrete byggeopgave (etablering, ombygning, stilladser, oprydning osv.).
  • Grønne Gårde. Stadig ingen afklaring.

Beretningen blev godkendt enstemmigt og med alle stemmerne.

2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsbemærkning, samt godkendelse af årsregnskabet og andelsværdi

Administrator forelagde regnskabet for perioden 1. marts 2004 – 28. februar 2005 samt balance pr. 28. februar 2005.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmerne. Den foreslåede ansættelse af andelskronens værdi pr. 28. februar 2005 til kr. 56,00 blev godkendt enstemmigt og med alle stemmerne.

3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse med beslutning om boligafgiftens størrelse, a/c varme og eventuelle andre a/c bidrag

Administrator gennemgik driftsbudget. Bestyrelsen foreslog stigning af boligafgiften med 100,- gennemsnitligt/lejlighed/måned fra 01.07.2005.
Forsamlingen vedtog dette.

4. Forslag

1) Status på renoveringsprojekter, eventuelle opfølgninger og kommende opgaver:

  • Altanprojekt: Status beskrevet i beretningen. Der blev stillet spørgsmål om altanhusordnen. Denne bliver omdelt ved en senere lejlighed.
  • Facadeprojektet: Afsluttet. Blev dyrere end beregnet pga. sætningsrevner. Beboere i nr. 24 melder om begyndende revnedannelse i vægge og lofter. Beboere bedes i forbindelse med udarbejdelse af den nye 10-års-plan at gøre bestyrelsen opmærksom på hvis de skulle blive opmærksomme på lignende problemer.
  • VVS-projekt. Skulle være afsluttet, dog melder enkelte beboere om problemer med temperaturen på brugsvandet. Beboerne bedes derfor om at rapportere brugsvandsproblemer. Den automatiske udskiftning af faldstammer er sat i bero idet omkostningerne er højere end de omkostninger, der kan opstå ved defekter. Ved ombygninger af køkkener/badeværelser i lejligheder udskifter foreningen defekte faldstammer.

2) Bemyndigelse til bestyrelsen til evt. hensigtsmæssig omlægning af eksisterende reallån i ejendommen, samt evt. ekstraordinær nedbringelse af lån. Ved behov kan refinansiering i øvrigt ske ved forhøjelse af kassekredit med foreløbig maksimalt 100.000 kr.
Generalforsamling gav bestyrelsen bemyndigelse til begge punkter.

3) Vedtægtsændringer i anledning af de nye regler for andelsboligbelåning ifølge bilag.
Administrator redegjorde for begrundelsen for vedtægtsændringen.
Det blev besluttet at der ikke skulle være noget låneloft og de nye låneregler blev hermed enstemmigt vedtaget.

4) Indkomne forslag: Genindførelse af ventelister.
Forslagsstiller redegjorde for begrundelsen for vedtægtsændringen, der blev ivrigt diskuteret.
Afstemning: 3 stemte for, 7 stemte imod. Af fuldmagterne (hvoraf nogle var fra andelshavere, der tidligere havde været tilstede, måtte gå før afstemningen) stemte 3 for og 4 imod og 2 blev kasseret. Dermed blev uddybende forslag angående prioritering ifølge anciennitet ikke relevant.

5) Indkomne forslag:
1) Gården. Brug, udnyttelse og muligheder. Grønne Gårdes oplæg.
Bjarne og John blev bemyndiget til at fortsætte med udarbejdelse af planer for hvordan gården skal se ud efter en fremtidig gårdrenovering. Arbejdet bliver diskuteret i bestyrelsen (der forbliver primærkontakten for Grønne Gårde) og vil endeligt blive fremlagt for foreningen.
2) Opgangsgrupper. Grupper der kan tage sig af ved ligeholdelse, småreparationer af egen trappe, kælder o.lign.
3) Organisering af plante og blomsterpasning.
4) Naboværn. Hjælp til at se efter hinandens lejligheder ved ferie o.lign. evt. vande blomster.
Grupperne bliver selvorganiserende uafhængigt af foreningen, forhåbentlig med deltagelse fra alle tre opgange.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen bemærkede, at Jan de Lony og Stig E. Bojesen var på valg som fulde bestyrelsesmedlemmer. Jan de Lony genopstiller ikke som fuldt bestyrelsesmedlem og foreningen takkede ham for hans mangeårige arbejde.
Kirsten Nyland stiller op som fuldt bestyrelsesmedlem.
Stig E. Bojesen og Kirsten Nyland blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt til bestyrelsen.Johnny Qvist stiller ikke op som suppleant.
Ulla Schytte Olesen og Tilde Engstrøm stiller op som suppleanter og blev blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af Lone Søndergaard Vesterborg (ikke på valg), Jakob Juul Bergendorff (ikke på valg), Lone Bøgeløv Jensen (ikke på valg), Stig E. Bojesen (genvalgt) Kirsten Nyland (nyvalgt). Suppleanter: Ulla Schytte Olesen (nyvalgt) og Tilde Engstrøm (nyvalgt).

6. Valg af administrator

Advokat Bonnie Mürsch blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt som foreningens administrator.

7. Valg af revisor

Revision 2100, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt som foreningens revisor.

8. Eventuelt

Da der ikke var yderligere forslag til behandling, blev generalforsamlingen herefter hævet.
Bestyrelsen konstituerer sig den 14.06.2005, kl. 19.00 hos Jakob Bergendorff.

Comments are closed.