Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af generalforsamling afholdt den 12. juni 2007 i Andelsforeningen Willemoesgade 20-24

18 Fremmødte, fra pkt. 4.1 var Stig Bojesen repræsenteret ved fuldmagt, Herudover havde Ingelise (24, st. th.) afleveret brev til administrator vedrørende den planlagte terrasse ved 22 st. tv.

Ordstyrer: Bonnie Mürsch, Referent Morten Olesen

Ordstyrer åbnede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

1. Bestyrelsens beretning

blev afgivet af Stig Bojesen. Bestyrelsen bød velkommen til Julie og Simon, nye andelshavere. Desuden takkede bestyrelsen Bjarne og John for deres store arbejde i forbindelse med den seneste arbejdsweekend. Bestyrelsen orienterede om den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt i December, hvor der blev givet tilsagn til at VVS arbejdet kunne påbegyndes.

B. Gårdnyt v. Ulla
Flemming Thrane har informeret om, at den ejendom, der ligger op mod Østerbrogade var i færd med at etablere elevator, et byggeri, der var løbet ind i økonomiske problemer. Projektet med etablering af mobilsug er foreløbig stoppet og afventer at elevatorbyggeriet færdiggøres. Grønne Gårde forventer projektet er afsluttet ultimo august og vil herefter arrangere et overdragelsesmøde.
Bestyrelsens beretning og gårdnyt blev taget til efterretning.

2. Regnskab

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Andelskronen.
Det blev diskuteret om andelskronen skulle fastsættes efter den offentlige vurdering eller om vi skulle fastholde en valuarvurdering. Efter en kort diskussion blev det besluttet at fastholde valuarvurderingen og andelskronen blev fastsat til 215,39.

B. Ekstraordinær dag i forbindelse med den seneste arbejdsweekend
Der er i regnskabet hensat 1200 kroner pr andel, som arbejdede den ekstra dag på arbejdsweekenden.

3. Budgettet

Der blev mindet om en forventet besparelse på mobilsug.
Ligeledes blev der gjort opmærksom på, at driften af gården ikke figurerede i budgettet
Udskiftning af bagdøre og låse til samme er ikke indeholdt i det afsatte budget til VVS
Bestyrelsen blev bedt om, at andre væsentlige udgifter, end de som allerede er godkendt, vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
Den foreslåede stigning i boligafgiften på 12 % blev vedtaget.

4.

A.
Lone orienterede om VVS arbejdet. Arbejdet er berammet til at tage 15 uger, det vil sige 5 uger pr opgang. Der vil blive opstillet bade- og toilet vogne på gaden. Gangbesværede vil få opstillet et tørkloset. Arbejdet forventes påbegyndt i september.

B. Vandskader
Der er vandskader hos Rune, Jan + Anne-Grethe, Pernille + Sune og hos Johnny og Karin. Skaderne skal undersøges nærmere af husets arkitekt og udbedres snarest. Der blev mindet om alle ikke allerede kendte vandskader skal meldes til bestyrelsen snarest.

C. Altanprojektet
Bestyrelsen har bedt om, at bankgarantien fra Hoffman aktiveres således at en anden håndværker kan udbedre manglerne. Bonnie orienterede om at den stillede garanti ikke er en anfordringsgaranti og det vil derfor blive nødvendigt med voldgift, hvis vi vil gøre garantien gældende. Hoffmann mener sig ikke ansvarlig. Det blev fremhævet, at eventuelle økonomiske konsekvenser påhviler de andelshavere, der har opført altaner.

D. Terrasser
John (22 st. tv.) orienterede generalforsamlingen om den planlagte terrasse og tegninger blev rundsendt. Generalforsamlingen var enige om at give opbakning til at John og Lone kunne etablere en terrasse. Dog blev der udtrykt bekymring i forhold til de øvrige ejendomme i gårdsammenlægningen. John og Lone er indstillet på at indrette sig efter gårdlaugets beslutning og vil selv svare for økonomiske konsekvenser. Bestyrelse fremlagde deres præcisering af den tidligere afgivne opbakning:
Bestyrelsen har defineret generalforsamlingens tidligere afgivne opbakning til etablering af terrasser i foreningens stuelejligheder som værende:
Terrasser med en maksimal dybde svarende til de allerede etablerede altaners dybde og en maksimal længde svarende til den enkelte andels facadeareal mod gården. Dog må det samlede areal af terrassen maksimalt udgøre 4 kvadratmeter. Det forudsættes at nabokig forhindres ved etablering af espalier. Opbakningen forudsætter ligeledes at kvaliteten og udseendet af de etablerede terrasser skal fremstå i harmoni med husets øvrige udtryk.

Formuleringen blev accepteret af generalforsamlingen med følgende kommentarer:
Bestyrelsen skal i tvivlstilfælde benytte husets arkitekter til at vurdere, hvorvidt de planlagte terrasser er i overensstemmelse med husets øvrige udtryk. Desuden blev der fra Johnny og Mona udtrykt bekymring i forhold til grønne gårde og John og Lone blev opfordret til at søge deres tilladelse. Desuden læste administrator brevet fra Ingelise op, brevet nævnte de bekymringer, der er givet udtryk for ovenfor. Lone og John vil orientere nummer 26 om projektet.

Generalforsamlingen fastholdte med de ovenstående kommentarer den tidligere afgivne opbakning, men en egentlig tilladelse er generalforsamlingen ikke i stand til at give da denne skal indhentes fra kommunen og det kommende gårdlaug.

F. Arbejdsweekender
Systemet med indeholdt boligafgift tages op til revurdering i forbindelse med afslutning af regnskabet.
Svend vil hovedrengøre og lakere bagtrapper, da dette ikke blev gjort på seneste arbejdsweekend. Svend vil blive betalt 4.300 kr. pr. trappe i overensstemmelse med afgivet tilbud.
Bestyrelsen havde stillet forslag en forhøjelse af udeblivelses gebyr på 1.000 kr.
Et andet forslag var, at antallet af arbejdsdage blev forøget til tre.
Der blev opnået enighed om at arbejdsweekenden om foråret vil blive forlænget til to dage, hvor andelshavere kan vælge at komme den ene eller den anden dag, den anden arbejdsweekend vil fortsat være en enkelt dag. Andelshavere skal fortsat deltage i minimum to arbejdsdage og ved udeblivelse skal betales et gebyr på 500 kr. pr. dag.

De næste arbejdsweekender bliver: Første weekend i maj og anden weekend i september.

Der blev mindet om at man kan sende en vikar.

5.

Ulla og Stig fik tak for godt arbejde , da de ikke genopstillede til bestyrelsen.
Den nye bestyrelse kommer til at bestå af:
Lone Vesterborg (ikke på valg)
Lone Bøgelund (ikke på valg)
Morten Olesen (ikke på valg)
Pernille J. Schmidt
Simon Schack
Bo Nissen Knudsen (Suppleant)
Johnny Qvist (Suppleant)

I forbindelse med etablering af det kommende gårdlaug tilbød Bjarne sin bistand, i kraft af sin viden om dette. Bestyrelsen takkede ja tak til dette.

Bestyrelsen blev henstillet, at de i konstitueringen udpeger en talsperson/formand.

6. Administrator

blev genvalgt

7. Revisor

blev genvalgt

8. Eventuelt

Det blev fremført, at DONG vil hæve afgiften for leje af målere, og bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for opsætning af hoved og bimålere

Bestyrelsen blev opfordret til, at undersøge om der burde opstilles vandmålere i de enkelte lejligheder

Det blev påpeget, at de opsatte vandrør i forbindelse med VVS projektet skal isoleres.

Afløbet i 20 2. tv. løb i julen over med varmt vand iblandet et ætsende stof (formentlig afløbsrens) Desuden har lejligheden revner i loftet mod gården og vandskade i loft. Bestyrelsen vil forfølge sagen og det henstilles, at man er meget forsigtig med at bruge afløbsrens og andre ætsende midler i afløb.

Comments are closed.