Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af Bestyrelsesmøde 10. januar 2017

Tilstede: Kirsten Nyland (KNY) (delvis), Birgit Olesen (BO), Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HN), Johnny Qvist (JQ), og Martin Stald (MS)

Fraværende: Jakob Dalsgaard (JD)

Opfølgning på sager

Referat fra mødet den 6. december

Referatet er endnu ikke lagt i Drop-box. Vi beder JD om at gøre det.

Altanen i 24, 4. th

HN har forsøgt at opnå kontakt til en entreprenør. Dog uden meget held. HN har aftalt med beboerne, at de selv kontakter en leverandør og aftaler besigtigelsestidspunkt.

Buur VVS

MS har talt med Buur VVS (som er vores tidligere VVS-firma). Der er ikke nogen problemer her, og vi vil på et senere tidspunkt kunne vende tilbage til Buur VVS, hvis vi mener, at det vil være det rigtige.

Nye sager

Købsaftale for nr. 20, 2. th

Vi beder JD om at lægge aftalen i Drop-box.

Vinduespudsning

Vinduespudsning i de tre opgange (både for- og bag-trappen) blev drøftet.

Vi kan få pudset vinduer to gange årligt for et beløb på i alt ca. kr. 6.000,- pr. år.

Bestyrelsen besluttede at sige Ja, til tilbudet.

Airbnb

Problemstillingerne i forhold til korttidsudlejning (f.eks. via Airbnb) blev kort drøftet.

Det mest fremherskende synspunkt er, at korttidsudlejning (f.eks. via Airbnb) næppe er tilladt i en Andelsboligforening, hvis der ikke er direkte hjemmel herfor i vedtægterne.

I mange Andelsboligforeninger er man derfor begyndt at forholde sig til problemstillingen og man er begyndt at regulere forholdet i form at vedtægter på området.

ABF har udarbejdet et forslag til tillæg til standardvedtægtens § 11, som kan benyttes i forhold til en regulering. Det lyder sådan:

 

»Stk 3. En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst et halvt år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af tre dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre tre uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på to år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 3.«

 

 

Bestyrelsen vil frem mod Generalforsamlingen overveje spørgsmålet.

Eventuelt

Husordenen

Ejendommens husorden blev drøftet i forhold til, at der er tale om en gammel og relativt lydt ejendom. Interesserede henvises til husordenen som ligger på hjemmesiden.

Lys i ”mellemgangen” og i gårdene generelt

Der er en del steder, hvor lyset pt. ikke virker.

Der er bestilt en elektriker, som skal sørge for en udbedring.

Næste møde

Næste møde er 7. februar hos Kirsten.

Comments are closed.