Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Husorden

Musik
Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet 23.00–07.00. Fester varsles mindst en uge i forvejen.

Støj fra tekniske hjælpemidler
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 7.00 på hverdage og mellem 18.00 og 9.00 på lørdage, søn- og helligdage.

Støj i gårdene
Der må ikke være sang, musik eller støjende adfærd i gårdene efter klokken 23. Ligestillet hermed er støjende adfærd for åbne vinduer ind mod gårdene.

Klager over støjgener
Er der problemer med vedvarende støjgener fra en nabolejlighed, anbefaler bestyrelsen, at problemet først søges løst ved at tale med naboen. Bringer det ingen løsning, bør bestyrelsen kontaktes.

Husdyr
Husdyr må ikke være til gene.

Opmagasinering
Af hensyn til risikoen ved brand må ejendommens trapper og øvrige fælles arealer ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele, herunder cykler. Dog må arealet til højre for hoveddørene bruges til henstillen af barnevogne, så længe der er helt fri passage fra hoveddøren til hovedtrappen.

Altaner
Altanen må ikke anvendes til nogen form for opbevaring. Der henvises til, at al opbevaring finder sted i kælder- eller loftsrum.

Trapper
Det henstilles at skåne trappeopgangene mest muligt. Sviner man unødigt trappeopgangen, bedes man selv foretage rengøring.

Bagtrappen
Bagtrappen skal holdes fri, og den må derfor ikke benyttes som opbevaringsplads for skrald eller andet.

Kælder-/loftrum
Kælder-/loftrum, hørende til de enkelte lejligheder, skal holdes aflåst og være forsynet med tydelig angivelse af brugerens navn og adresse. Brændstof og andre brandfarlige væsker og lignende må ikke opbevares i rummet.

Ingen effekter, herunder affald må henstilles uden for de aflåste rum.
Adgangsdørene til kælderen og loftet skal holdes lukket og låst. Kælderrummet skal ryddes ved fraflytning; såfremt dette ikke er sket senest 8 dage efter fraflytning, kan foreningen lade arbejdet udføres på fraflyttedes regning.

Beplantning
Det henstilles til beboerne selv at være med til at værne om vores gårde. Nærmere regler om anvendelse af gård og beplantning fastlægges af gårdlauget.