Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ordinær generalforsamling 31. maj 2011 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Til stede: Bo Nissen Knudsen (22 3th), Johnny Qvist (20 4tv), Pernille J. Schmidt (24 5.), Andrea Fehlauer (24 1tv), Ane Engstrøm (24 2th), Inge Lise Sørensen (24 st th), Johan Schmidt (20 3tv), Christoffer (20 5.), Per Navndrup Pedersen (24 1th), John Vesterborg (22 st tv), Rune Thykier (24 4th), Mona Solheim (24 2tv), Victor Malecki (22 1th), Dorthe Kristoffersen (22 1tv), Marina af Rosenborg (22 5.), Bonnie R. Mürsch (administrator)

Fuldmagter: Kirsten Nyland (22 4th), Susanne Fagerholt (20 2th), Stig E. Bojesen (20 st), Flemming Nielsen (24 4tv), Vibeke Honoré (24 st tv)

1. Formalia

Dirigent: Bonnie Mürsch blev valgt (efter at have beklaget en mindre forsinkelse)
Referent: Bo Nissen Knudsen

2. Bestyrelsens beretning

Årets flytninger: Andrea Fehlauer er flyttet ind i 24 1tv efter Ulla Schytte. Per Navndrup Pedersen er flyttet ind i 24 1tv efter Julie og Simon (men er ved at sælge igen). 22 3tv er p.t. til salg.

Bo Nissen Knudsen gjorde rede for altansagen og den beskedne udvikling i årets løb. Sagen kommer for voldgiftsnævnet til september, og der kan vi forvente en afklaring.

Tagrenoveringen: Christoffer gjorde rede for renoveringen som holdt budgettet og i øvrigt forløb så gnidningsfrit at der ikke var gener af betydning.

Gårdlauget: Victor Malecki, som har overtaget hvervet fra Dorthe Kristoffersen, fortalte om et gårdlaug som ikke altid rider så snart der er sadlet, når det gælder beslutninger. Der er dog lavet en 3-årsplan for investeringer, og vi vil sørge for at vi ikke bliver alt for forbigået. Vi har i øvrigt en andel i den gasgrill som står i nabogården ved legepladsen.

John Vesterborg opfordrede til at være opmærksom på at vi, som stor bidragsyder til gårdlauget, skal sørge for at vi også får vores del af midlerne og dermed mulighed for at få vores gårdmiljø gjort attraktivt.

Dorthe Kristoffersen opfordrede til at beboerne tager en tørn med at vande planterne i gården og foran huset – som vi har brugt en del penge på. Der bliver sat opslag op når de faste vandere er på ferie.

3. Årsregnskab

Bonnie Mürsch fremlagde årsregnskabet.

 • Det bemærkedes at renterne på kassekreditten godt kan udspecificeres som særskilt post i stedet for at optræde under administrationsudgifter.
 • Endvidere bør gårdlaugsbidraget udskilles fra vedligeholdelse.
 • Afgifter for udeblivelse fra arbejdsweekender er ikke opgjort i dette årsregnskab eftersom det ikke passer med regnskabsåret, men vil fremgå af næste års regnskab.
 • Udgifter til bestyrelsesmiddag bør udspecificeres i noteform.
 • Regnskabet blev godkendt med ny andelskrone: 206,36 (nedsat fra sidste års 211,20).
 • Vi får en specifikation fra administrator omkring ejendomsskattebilletten og udgifterne til bl.a. container til arbejdsweekend.

4. Drifts- og likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet blev fremlagt. Det bemærkedes at administrationsomkostninger fremover er momsbelagt – hvilket Bonnie beklagede.

 • Det bemærkedes at renovering af ejendommen – som har hævet foreningens gæld med næsten 3 mio. kr. over de senere år – følger vores rådgivende arkitekts 10-årsplan for ejendommen. Ingen større projekter venter p.t.
 • Boligafgiften blev efter bestyrelsens forslag vedtaget hævet med 3 %.
 • Opkrævning af kabel-tv får fremover særskilt specifikation.

5. Indkomne forslag

 • Energimærkning: er bestilt og undervejs.
 • Omlægning af lån: Bestyrelsen blev bemyndiget til at omlægge lån efter behov.
 • Vedtægtsændringforslaget fra den ordinære generalforsamling 2010 (om belåning af andele) blev vedtaget og træder dermed i kraft.
 • Udvidelser af 20 4tv og 22 5.: Det blev vedtaget at alle tilladelser til udvidelser fremover kun har gyldighed i et år ad gangen. Alle allerede givne tilladelser vil udløbe pr. 31/11-2011. Konkrete nye projekter vil blive taget op ved en ekstraordinær generalforsamling. Det skal i øvrigt afklares om evt. udvidelser vil være i strid med brandsikkerheden ifm. inddragelse af loftsadgang, ligesom evt. udvidelser bør sikre at alle opgange har adgang til loftet.
 • Vaskemaskine i kælderen: Forsamlingen gav tilladelse til at Andrea Fehlauer for egen regning kan købe og (med autorisation) opstille en vaskemaskine og starte en ‘vaskeklub’ med foreløbig 1 medlem.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

 • Johnny Qvist genopstillede, Dorthe Kristoffersen genopstillede ikke.
 • Johnny Qvist og Kirsten Nyland blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Johan Schmidt blev valgt som suppleant, og generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at inddrage Rune Thykier som suppleant efter evt. ønske.
 • Der bliver sat opslag op om fordelingen af opgaverne når bestyrelsen har konstitueret sig.

Bestyrelsen består herefter af:

Victor Malecki (ikke på valg)
Bo Nissen Knudsen (ikke på valg)
Christoffer (ikke på valg)
Johnny Qvist (genvalgt)
Kirsten Nyland (nyvalgt)

Supplean: Johan Schmidt (nyvalgt)

7. Valg af administrator

Bonnie Mürsch blev genvalgt.

8. Valg af revisor

Revision 2100 blev genvalgt.

9. Eventuelt

 • Arbejdsweekender skal for fremtiden planlægges og annonceres i bedre tid så man på forhånd kan sætte sig på opgaver.
 • Andrea Fehlauer og John Vesterborg tilkendegav at de gerne vil være med til at tage sociale tiltag i foreningen.

Comments are closed.