Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2010

 

Til stede:  Victor Malecki (VM), Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK) og Stoffer (ST).
Afbud:  Dorthe Kristoffersen (DK)

Referent: VM

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelse
2. Suppleanter
3.Tagrenovering
4. Gården
5. Vicevært
6. Buur VVS / Fyrrummet / Radiatorgennemgang
7. Energicertificering
8. Dørtelefoner og el
9. Elektricitet i opgangene

1. Konstituering af bestyrelse

Fordeling af nye ansvarsområder:

 • Johnny Qvist (JQ): Kontakt til administrator, kasserer, nøgler
 • Victor Malecki (VM): Salg og fremleje (lead), gårdlauget, koordinator for arbejdsweekend, eksterne henvendelser, internet
 • Stoffer (ST): Kontakt til vicevært, rådgivere og håndværkere, koordinator på tagrenoveringsprojektet, website (standby), internet
 • Bo Nissen Knudsen (BNK): Salg og fremleje (standby), website (ansvarlig), altaner
 • Dorthe Kristoffersen (DK): Gårdlauget, koordinator for arbejdsweekend, vedtægterne, jura

2. Suppleanter

Der blev til generalforsamlingen opfordret til at man kan melde sig som suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at interesserede giver lyd fra sig.

3. Tagprojektet

Bestyrelsen har modtaget 3 tilbud i forhold til renovering af taget, og de pågældende punkter i tilbuddene blev gennemgået. I gennemgangen af tilbuddene blev prismæssige afvigelser og aktuelle behov diskuteret.

Bestyrelsen vil afholde et møde med Niels Herskind, Byens Tegnestue, for at gennemgå særlige forhold i tilbuddene. Følgende punkter i tilbuddet skal drøftes med Byens Tegnestue:

BL1, BL6, BL7, BL8, ST01, ST02, ST03, ST04, MU3, MU8

Forud for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal forhold vedrørende lån samt konsekvenser for evt. stigning i boligafgift drøftes. Der stiles imod indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omkring primo/medio august 2010.

Der skal drøftes med Byens Tegnestue hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt (prismæssigt, praktisk etc.) at gennemføre opsætning nye altaner og evt. renovering af gamle i forbindelse med tagrenovation.

 • Action point 1: ST kontakter Niels Herskind omkring tilbagemelding på aktuelle tilbud. Der skal desuden indkaldes til et møde med Niels Herskind.
 • Action point 2: DK undersøger hvilke andelshavere der kan have en interesse at få opført en nye altan eller fransk altan. Rundskrivelse skal finde sted ASAP.

4. Gården

DK har kommunikeret til bestyrelsen at malerprojektet (gavlen bag nr. 24-26) potentielt kan blive udskudt. Der er en smule usikkerhed omkring indkøb af maling (type og farve), timing samt ansvarsfordeling.

 • Action point 1: VM kontakter DK omkring de pågældende usikkerhedsmomenter.
 • Action point 2: ST og JQ er klar på at hjælpe til med at male gavlen. Der koordineres med Bjarne som ligeledes er involveret i projektet.

5. Vicevært

Ny vicevært, Morten Dahl (Dahl Service), overtager ansvaret for W 20-24 d. 01.07.10. Nøglerne afleveres til BNK og gives videre til Morten Dahl.

 • Action point 1: BNK tager kontakt til Morten Dahl omkring overdragelse af nøgler og informerer omkring de nye ansvarsområder i bestyrelsen.
 • Action point 2: ST arrangerer et møde med Buur VVS og Morten Dahl. Morten Dahl skal introduceres for Buur VVS, og ST vil sørge for at der etableres en dialog imellem Buur VVS og Morten Dahl. Punkter der skal diskuteres er 1. Udslamning i fyrrummet.
 • Action point 3: VM tager kontakt til Buur VVS for at koordinere radiatorgennemgang.

7. Energicertificering

Det blev diskuteret og vedtaget til GF at foreningen skal foretaget en lovpligtig energimærkning.

 • Action point 1: VM tager kontakt til EnergiFocus omkring energicertificering (energimærkning). VM vender tilbage til bestyrelsen når han har modtaget specifik information omkring energimærkning.

8. Dørtelefoner / 9. Elektricitet i opgangene

Morten Dahl skal sættes ind i sagen omkring elektricitet i opgangene, herunder problemer med løse forbindelser i dørtelefonerne. Herefter kan der tages konkret stilling til eventuelle forbedringer.

Som aftalt på GF skal det sikres at alle andelshavere har godkendte HfI-HpfI relæer. Dette vil finde sted ved den næste arbejdsweekend.

 • Action point 1: ST tager kontakt til Morten Dahl.

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 28.06.10 kl. 19.00 hos DK.
ST sørger for at invitere Niels Herskind fra Byens Tegnestue.

Comments are closed.