Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 15. april 2013

Til stede: Victor Malecki (VM), Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Stoffer (ST), Søren Poulsen (SP) og Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.)

1. Salget af 24 5. sal

Ifølge en mail fra Sune (sælger) har der været  problemer i forbindelse med salgssum samt el-tjek. Da salget har været varetaget igennem vores administrator samt ejendomsmægler, har vi kontaktet administrator mhp besvarelse af Sunes mail.

2. Vandskade i kælderen under 22 st tv

Vi har fået en vandskade i kælderen under 22 st tv som kommer fra badeværelset 22 st th. Beboeren i 22 st th har fået en håndværker til at inspicere samt udbedre skaden i morgen. Det lader til at der er bygget et badeværelse uden byggetilladelse samt ibrugtagningstilladelse. Bestyrelsen har henvendt sig til beboeren for at spørge til byggetilladelsen, samt hvorledes hun forholder sig til den forsikringsmæssige side af sagen.

KN vil kontakte 22 st tv for at informere om den videre proces.

3. Fugtskade i ydermuren 22 1th

Pga. en manglende samling i nedløbsrøret er der opstået en fugtskade i murværket ved 22 1th. Efter at have målt for fugt har beboeren fået et skadesservicefirma til at give et tilbud på udbedringen, og arbejdet vil blive gennemført på torsdag.

ST skriver til Morten Dahl mhp. at få nedløbsrøret repareret. Den samlede regning forventes at løbe op i 10-15.000 kr., og desværre kan vi ikke få forsikringen til at dække, da det ikke er en akut opstået skade.

4. Gårdlauget

Vi har kigget på tilbud på nye havemøbler, og VM går videre til gårdlauget med to tilbud; et traditionelt og et lidt mindre traditionelt. Også udskiftningen af birketræet står på programmet, og vi regner med at finansiere begge dele sammen med gårdlauget.

5. Døre og vinduer

Bestyrelsen har gennemgået klagerne over skæve døre og vinduer ift. hvor de største skævheder opstår, og de synes koncentreret omkring porten og mellemgangen ind til gården: 8 fordøre og 5 bagdøre i alt. Ved næste arbejdsweekend forsøger vi at få lavet en inspektion af de enkelte tilfælde.

6. Sortedamsgruppen

Ifm. metrobyggeriet og de deraf følgende grundvandssænkninger m.m. er der dannet en forening som skal varetage Østerbro-beboernes interesser over for Metroselskabet og kommunen. Medlemskabet vil koste 1.000 kr. årligt, og det mener vi er en god måde at varetage vores interesser på.

En grundig dokumentation af husets tilstand vil også være nyttig af samme grund – så vi kan dokumentere hvad metrobyggeriet evt. skulle forårsage af skader.

7. Arbejdsweekend 25.-26. maj

Ansvarlige lørdag: KN, BNK. Ansvarlige søndag: ST, VM, SP. Inden weekenden fælder VM og JQ birketræet (før pollensæsonen sætter ind).

Vi regner med at skulle klare følgende opgaver:

 • Pudse vinduer på for- og bagtrapper
 • Hovedrengøring af fortrapper
 • Opbinding af planter i gården til nr. 22 og 24
 • Udplantning af planter
 • Evt. maling af fodspark på fortrapper
 • Oppudsning af loftet i tørrerummet
 • Istandsætte havemøbler
 • Forberede grillfrokost
 • Male døre på hovedtrapper
 • Opfejning af loft i tørrerum
 • Inspicere altaner
 • Inspicere for- og bagdøre

Inden arbejdsweekenden indkøbes:

 • Grillpølser og andet til frokost (VM, KN)
 • Morgenbrød på dagen (KN lørdag)
 • Evt. planter til udplantning (KN og Karin)
 • 1 ks. øl og 2 ks. blandet vand (SP)
 • Bestilling af container (BNK via Morten)

8. Årsregnskab

Regnskabet er sendt til revisoren, og vi afventer nyt.

9. Lineoleum på hovedtrapperne

Vores lineoleum ser ud til at være meget slidt/udpint på hovedtrapperne, og der kan muligvis være brug for at få lavet en nypolering, evt. i første omgang blot på et mindre prøveområde. ST vil kontakte et firma mhp linoleumspleje.

10. Loftsudvidelser

BNK har siden sidste bestyrelsesmøde udarbejdet en beskrivelse af proceduren i forbindelse med loftsudvidelser. JQ og KN indarbejder Bonnies kommentarer til beskrivelsen af proceduren, rundsender den til bestyrelsen endnu en gang og får slutteligt Bonnies endelige godkendelse før beskrivelsen sendes til beboerne.

11. Internet og tv via andels.net

SP har omdelt afstemningspapirer til beboerne, og vi afventer resultatet efter 1. maj.

 

Næste møde: 13. maj kl. 19.30 hos JQ.

Comments are closed.