Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ordinær generalforsamling 9. juni 2009 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ordstyrer: Bonnie Mürsch
Referent: Stig Bojesen

Repræsenterede lejligheder

20 st., 20 2th, 20 2tv, 20 3tv, 20 4tv, 20 5. (ved fuldmagt)
22 1 th, 22 1tv, 22 2tv, 22 3th
24 st th, 24 st tv, 24 1th, 24 2tv, 24 3tv og 24 5.

Formalia

Bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at administrator, advokat Bonnie Mürsch valgtes som dirigent og Stig E. Bojesen som referent, hvilket generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmerne godkendte.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig med henblik på den foreliggende dagsorden.

1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning og orienterede om:

 • Årets ud- og indflytninger. Andelshaverne supplerede med en præsentationsrunde.
  Status m.h.t.:
 • Efterdønninger efter det store VVS-projekt i november 2007, specielt retablering af køkkener og bad.
 • Altanproblemer (ved Bo Nissen Knudsen): Altanejerne har anlagt en voldgiftssag mod daværende rådgivende ingeniør Stig Lindholm ApS. Den 10. juni 2009 bliver altanerne gennemgået af en syn- og skønsmand. BNK beder om nøgler til de pågældende lejligheder. Posten i regnskabet til udgifter til altanvurderinger er kun udlæg fra foreningens side, der senere betales tilbage af altanejere.
 • Gårdlaug og renovation (ved Simon Schack): Redegjorde for legeplads (etableres i juni). Mikael Skytte foreslog tørrestativer. SS orienterede om at Classensgård renoverer bagsiden snarest. Dette vil vare ca. 4 måneder.
 • Taggennemgang: Ikke behov for nyt tag, men derimod for reparationer, særligt af tætninger ved skorstene.

Beretningen blev efter et par spørgsmål taget til efterretning.

2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsbemærkning, samt godkendelse af årsregnskabet og andelsværdi

Administrator forelagde regnskabet for perioden 1. marts 2008 – 28. februar 2009 samt balance pr. 28. februar 2009.

Posten i regnskabet til udgifter til altanvurderinger (Bang og Beenfeldt) er kun udlæg fra foreningens side, der senere betales tilbage af altanejere.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmerne. Den foreslåede ansættelse af andelskronens værdi pr. 28. februar 2009 til kr. 234,28 blev godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse med beslutning om boligafgiftens størrelse, a/c varme og eventuelle andre a/c bidrag

Administrator gennemgik driftsbudget. Bestyrelsen foreslog stigning af boligafgiften med 7% fra 01.07.2009. Forsamlingen godtog dette.

4. Forslag

1) Status på renoveringsprojekter, eventuelle opfølgninger og kommende opgaver:

 • HFI/HpFI-relæer: Fra 01.07.2008 skal alle lejligheder have funktionsdygtige HFI/HpFI-relæer. Beboere bedes kontakte bestyrelsen, hvis man er i tvivl: Ingelise Sørensen beder om gennemsyn.
 • Postkasser. Bestyrelsen orienterede om, at postkasserne er blevet bestilt til montering snarest.
 • Energimærke. Husets energimærkning skal opdateres. Dette medfører individuel varmeafregning. Administrator foreslår firmaet ??
 • Bestyrelsen fortalte at kabel-tv-signalet efter 1. oktober er analogt, og man derefter stadig kan se programmer uden dekoder.
 • Afskaffe Sørby VVS som monopolist på VVS-arbejder, men derimod have 3 faste firmaer. Generalforsamlingen var indforstået hermed.
 • Flere andelshavere er kede af køkkendørene. Hvis andelshaver selv vil stå for udskiftningen, skal vedkommende, efter at have fået tilbud fra tømrer, bede om endelig godkendelse fra bestyrelsen.
 • Drøftelse om behov for ny husorden. Bestyrelsen blev pålagt at opdatere husordenen.
 • Drøftelse om behov for bredbånd til foreningen. BNK orienterede om Parknet, der nu omfatter dele af Classensgade og dele af Willemoesgade. Victor Malecki og Johan Schmidt vil gerne være med i en IT-gruppe sammen med Bo Nissen Knudsen og Stoffer.

2) Bemyndigelse til bestyrelsen til evt. hensigtsmæssig omlægning af eksisterende reallån i ejendommen, samt evt. ekstraordinær nedbringelse af lån

Generalforsamling gav bemyndigelse hertil.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Pernille J. Schmidt og Simon Schack går af som bestyrelsesmedlemmer og fik applaus fra generalforsamlingen for deres indsats. Johnny Qvist er indsuppleret efter Lone B. Jensens fraflytning. Dorthe Kristoffersen og Mikael Skytte blev valgt som nye fulde medlemmer af bestyrelsen. Stoffer og Victor Malecki stiller op som suppleanter og blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Bo Nissen Knudsen (ikke på valg)
Stig E. Bojesen (ikke på valg)
Mikael Skytte (nyvalgt)
Dorthe Kristoffersen (nyvalgt)
Johnny Qvist (ikke på valg)

Suppleanter
Stoffer (nyvalgt)
Victor Malecki (nyvalgt)

6. Valg af administrator

Advokat Bonnie Mürsch blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt som foreningens administrator.

7. Valg af revisor

Revision 2100, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt som foreningens revisor.

8. Eventuelt

Andelshavere påskyndede afviklingen af generalforsamlingen. Da der ikke var yderligere kommentarer eller forslag til behandling, blev generalforsamlingen herefter hævet.

Bestyrelsen konstituerer sig den 18.06.2009 kl. 19.00 hos Stig.

Comments are closed.