Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Ordinær generalforsamling 4. juni 2013 i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Til stede: Stig Bojesen (20 st), Britt Hansson Ranje (20 3tv), Johnny Qvist (20 4tv), Christoffer (20 5.), Julie Philipsen (22 1tv), Bo Nissen Knudsen (22 3th), Kirsten Nyland (22 4th), Ingelise R. Sørensen (24 st th), Henrik Salling og Ann Sofia Skou Thomsen (24 1th), Mona Solheim (24 2tv), Søren J. Poulsen (24 2th), Bonnie R. Mürsch (administrator)

Ved fuldmagter: Shigeo Taguchi (20 2tv), Susanne Fagerholt (20 2th), Victor Malecki (22 1th), Mikael Skytte (24 3tv)

Dirigent: Bonnie Mürsch
Referent: Bo Nissen Knudsen

1. Bestyrelsens beretning

Udflyttet:

 • 20 3tv: Johan og Sille Kjær Christensen
 • 22 1tv: Dorte og Klaus Christoffersen
 • 22 2tv: Jacques Hartmann og Annalisa Savaresi
 • 24 5.: Sune og Pernille Schmidt

Tilflyttet:

 • 20 3tv: Britt Hansson Ranje
 • 22 1tv Julie Krogstrup-Philipsen
 • 22 2tv Tine og Ieuan Cohn Jones
 • 24 5 Jonas og Rattiya Seidenfaden

Alle nye ønskes velkommen!

I sensommeren afholdt vi ekstraordinær generalforsamling hvor de endelige vedtægter blev vedtaget og hvor vi diskuterede vedligeholdelse af vores hus samt internet og kabel-tv. Vi er siden gået videre med internet og kabel-tv og har også spurgt samtlige beboere. Tilslutningen til at udskifte individuelle løsninger på internetsiden samt udskiftning af YouSee som tv-udbyder har været stor. For: 25. Imod: 2. Mangler: 5.

I forbindelse med en endelig udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan, har vi i løbet af året haft to undersøgelser i gang:

 1. Tjek af omfanget af punkterede vinduer
 2. Tjek af døre – som efterfølgende er blevet fulgt op at en visuel inspektion på arbejdsweekenden.

Omfanget af problemerne med døre ser overskueligt ud og vi skal formentlig skrifte omkring ca. 5 døre og kan reparere/tætne resten. Planen er at bestyrelsen indhenter tilbud på dette arbejde. Noget kunne tyde på, at vores gamle hus sætter sig lidt – ikke noget at være urolig for, men et gammelt hus kræver vedligeholdelse. Selve registreringen som vi har foretaget i løbet af året, er samtidig også en registrering som kan anvendes hvis Metrobyggeriet skulle få følger helt ned til os. Vi ved nu tilstanden af vores hus.

Ang. netop Metro byggeriet har andelsforeningen, sammen med rigtig mange andre foreninger på Østerbro, sluttet sig sammen i det som kaldes Sortedamsgruppen – en sammenslutning af foreninger som varetager og taler foreningernes interesse i forbindelse med Metrobyggeriet.

Linoleum på vores trapper er begyndt at se slidt ud og mangler noget glans og kærlig pleje. Lige nu er vi ved at lave nogle forsøg for at se om ikke trapperne kan komme til at se bedre ud.

Træet i gården er omsider blevet fældet. Som nogle opdagede, skete det ikke uden protester fra ejendommen over for os. Planen er at der til efteråret bliver plantet to nye træer, og at vi får gjort gården så hyggelig som muligt.

Derudover har der været rigtig mange småsager som har taget tid i år i forbindelse med småskader og salg af lejligheder. Bestyrelsen har dog fået god hjælp i forbindelse med arbejdsweekender, og derfor har vi kunnet spare penge til håndværkere og vicevært (vinduespudsning). En stor tak til alle som har givet en hånd med! I samme forbindelse er der sat selvvandingsaggregater ned i de store potter med planter, således at arbejdet med at vande er blevet reduceret betydeligt.

Sidst, men ikke mindst, er bestyrelsen ved at indhente tilbud til låneomlægning samt tilbud på lån – også for at vi kan få udskilt altanlånet fra husets øvrige lån. Vi har endnu ikke en konklusion, idet vi mangler at få tilbud ind på udbedring af døre samt udbedring af kælder. Vores arkitekt har også gjort opmærksom på at kælderen ikke er brandsikret eller sikret mod oversvømmelser – desuden er der fortsat noget fugt i kælderen, hvor vi skal have fundet kilden. Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i sensommeren når vi fået foretaget en grundig undersøgelse og fåetnet overslag over hvad udbedringer kan komme til at koste. Målet er ikke at få et nyt hus, men at sikre at vores hus er sikkert at bo i.

Nyt fra gårdlauget

 • Der er løbende problemer med skrald i gården. Folk er generelt for sløsede i forhold til at holde skraldezonen ren, og en del beboere har tendens til at stille skrald på jorden hvis et enkelt skraldesug skulle være fyldt. Såfremt det skraldesug som Willemoesgade 20-24 anvender, er fyldt, bedes man se efter om man kan benytte et andet skraldesug. Samtidig stiller folk flasker på jorden, når flaskecontaineren er fyldt. Dette er skraldemændene ikke tilfredse med, og der har være flere eksempler på at flasker vælter og smadrer, hvilket ikke er optimalt med legende børn i gården. Der opfordres til bedre disciplin, hvad den generelle skraldesituation angår. Vi har konstateret flere tilfælde af rotter i gården.
 • Folk bedes ligeledes rydde bedre op efter sig selv. Hvis man benytter de fælles faciliteter (såsom grill) eller udstyr (legetøj etc), bedes man gøre rent efter sig selv/rydde således at gården altid fremstår attraktiv.
 • Græsplænen i den store gård bliver ødelagt af at mange benytter den som passage mellem Willemoesgade og Classensgade. Folk bedes gå udenom græsplanen.
 • Cykelskuret i den store gård er blevet repareret, og der er blevet investeret i bordtennisbord og et fodboldnet for at imødekomme behovet hos et stigende antal børn.
 • Gårdlaugets økonomi er sund. Der har været færre udgifter forbundet med snerydning end sidste år, og der vil løbende blive investeret i møbler samt generel vedligeholdelse.
 • Victor vil i endnu en periode på to år repræsentere andelsboligforeningens interesser i Gårdlauget Øbrogård. Bo Nissen Knudsen er backup. Beboere er altid velkomne til at kontakte Victor Malecki, såfremt man skulle have idéer til forbedringer eller initiativer.
 • Der er stor opbakning i de andre foreninger omkring Sortedamsgruppens sag.

Der blev spurgt til om gårdlaugets generalforsamlinger kunne annonceres bedre. I øvrigt blev beretningen taget til efterretning.

2. Årsregnskab

Bonnie Mürsch forelagde årsregnskabet. Der blev spurgt til planerne for lån, og bestyrelsen oplyste at det er fast politik at køre med fastforrentede lån. Regnskabet blev herefter godkendt.

Andelskronen blev fastsat til 217,54, hvilket svarer til den efterregulerede andelskrone fra sidste år. Aht. evt. omlægning af lån blev den altså ikke sat helt til den maksimalt mulige (som var 218,88).

3. Budget og fastlæggelse af boligafgift

Det foreslåede budget blev godkendt, og som foreslået blev der vedtaget en forhøjelse af boligafgiften på 2 % pr. 1. juli 2013.

4. Forslag

 • GF bemyndigede bestyrelsen til at foretage evt. omlægninger af den eksisterende gæld.
 • Det blev vedtaget at give opbakning til Mikael Skyttes forslag om katte i gårdlauget med stemmerne 7 mod 3. Andelsboligforeningen vil dermed stille forslag til næste generalforsamling i gårdlauget om at følgende tilføjes under husordenens pkt. 8 om forbud mod husdyr i gården: “Katte kan dog færdes  frit i gården om natten i tidsrummet 23 til 07. Yderligere må de også være i gården om dagen, hvis kattens ejere samtidig er tilstede og kan holde opsyn.”

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Søren Poulsen må desværre træde ud i utide. Johnny Qvist blev genvalgt. Kirsten Nyland blev genvalgt. Henrik Salling blev nyvalgt. Julie Philipsen og Britt Hansson Ranje blev valgt som suppleant, og forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at indsupplere Bo Nissen Knudsen som ekstra suppleant ifm. Julie Philipsens mulige snarlige flytning.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Victor Malecki (ikke på valg)
 • Stoffer (ikke på valg)
 • Johnny Qvist (valgt for to år)
 • Kirsten Nyland (valgt for to år)
 • Henrik Salling (valgt for to år)

Suppleanter (begge valgt for et år):

 • Julie Philipsen
 • Britt Hansson Ranje
Ekstra suppleant for Julie Philipsen:
 • Bo Nissen Knudsen

6. Valg af administrator og revisor

Bonnie Mürsch og Revision 2100 blev genvalgt.

7. Eventuelt

 • Projektet med solceller på taget er indtil videre udsat indtil mere presserende projekter er afklaret.
 • Bestyrelsen påpeger i øvrigt at der absolut bliver set positivt på initiativer fra beboerne – herunder f.eks. hvis nogen kunne ønske sig et solcelleprojekt.
 • Stemningen for nye altaner blev loddet, og i hvert fald fire andelshavere er interesserede i at høre nærmere. Interesserede kan henvende sig til Britt 20 3tv.
 • Ingelise, 24 st th udtrykte utilfredshed med at pensionister skal betale fuldt udeblivelsesgebyr i forbindelse med arbejdsweekender, jvf. beslutningen på generalforsamlingen sidste år. Forsamlingen udtrykte dog sin glæde over at pensionisterne stadig bidrager positivt og med god stemning til arbejdsweekenderne.

Comments are closed.