Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af ordinær generalforsamling 6. juni 2001

År 2001, onsdag den 6. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24 i Willemoesgade 19, kælderen, 2100 København Ø.

Repræsenteret var:

Willemoesgade 20
Stuen th.*), 2. th., 3. th., 4. tv., 4. th.*), 5.

Willemoesgade 22
Stuen tv., 2. th., 4. th.

Willemoesgade 24
Stuen tv., Stuen th., 1. th., 2. tv., 3. tv., 5.

*) Mødt ved fuldmagt til bestyrelsen

Herudover var fremlejetager i 22, 1. th., til stede.

Bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at administrator, advokat Bonnie Mürsch valgtes som dirigent, hvilket generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmerne godkendte.

Jakob Juul Bergendorff valgtes som referent.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig med henblik på den foreliggende dagsorden, der var som følger:

1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning og orienterede bl.a. om foreningens nye vicevært og om den med stueetagebeboerne opnåede enighed om udformningen af de nye forretningsfacader. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Efter et spørgsmål fra generalforsamlingen herom, redegjorde bestyrelsen for forløbet efter branden sidste år i nr. 24, 4. tv.

2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsbemærkning, samt godkendelse af årsregnskabet og andelsværdi

Administrator forelagde regnskabet for perioden 1. marts 2000 – 28. februar 2001 samt balance pr. 28. februar 2001.

Regnskabet og den foreslåede ansættelse af andelskronens værdi pr. 28. februar 2001 til kr. 22,75 blev godkendt enstemmigt og med alle stemmerne.

3. og 4. (1a og b) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse med beslutning om boligafgiftens størrelse, a/c varme og eventuelle andre a/c bidrag samt indkomne forslag:

1. Status på renoveringsprojekter, eventuelle opfølgninger og kommende opgaver:
a. Endelig godkendelse af facaderenovering i stueetagen i henhold til tilbud indhentet fra Arkitektgruppen København
b. Beslutning om langsigtet vedligeholdelsesplan for ejendommen med opgaveprioritering udarbejdet af ejendommens arkitekt

Bestyrelsen redegjorde for den forventede, nødvendige vedligeholdelse af ejendommen i de kommende år, og der blev i den forbindelse runddelt et tilstandsnotat for ejendommen udarbejdet af arkitekt Steen Rosendal, dateret den 1. juni 2001. Tilstandsnotatet vedhæftes som Bilag 1 til nærværende referat.

Der blev truffet beslutning på følgende områder:

 (i) Vinduer
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmerne bestyrelsen til inden for de næste ca. 2 år at iværksætte udskiftning af bundglaslister og eventuelle øvrige reparationer samt maling af ejendommens vinduer som skitseret i tilstandsnotatet under hensyntagen til de heri angivne økonomiske rammer. Bestyrelsen bemyndigedes samtidig til i fornødent omfang at optage lån til finansiering heraf samt til at foreslå en eventuel nødvendig regulering af boligafgiften. Der var på generalforsamlingen enighed om, at arbejdet bedst foretages i foråret eller sensommer/efterår.

 (ii) Gulve og faldstammer
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med alle stemmerne, at beboerne en gang om året skal kunne anmode bestyrelsen om at få udskiftet/repareret gulve og faldstammer.

  Med hensyn til gulve vil der for Andelsboligforeningens regning alene kunne ske udskiftning af enkelte gulvbrædder ved isætning af genbrugsbrædder, således at man opnår den størst mulige lighed med det resterende gulv. Såfremt en andelshaver ønsker at udskifte hele sit gulv i et eller flere rum, sker dette for beboerens egen regning, og efter retningslinier vedtaget af bestyrelsen i samarbejde med foreningens arkitekt. Godkendte gulvudskiftninger vil blive tilskrevet andelsværdien og afskrevet efter de herfor gældende retningslinier.

  Bestyrelsen fremhævede i samme forbindelse, at afhøvling af gulve ikke må forekomme uden forudgående samtykke fra bestyrelsen.

  Med hensyn til tærede faldstammer blev det under hensyn til den ret høje pris herfor besluttet at sigte mod ca. to udskiftninger om året. Det blev i den forbindelse ligeledes besluttet, at skabe og lignende, som måtte være opsat omkring faldstammer, skal fjernes af beboeren før udskiftningen. Eventuel genopsætning er for beboerens egen regning.

 (iii) Facaderenovering.
Med indkaldelsen til generalforsamlingen var vedlagt to tilbud på udskiftning af ejendommens facadepartier i stueetagen. Da generalforsamlingen ingen bemærkninger havde hertil, konstaterede dirigenten, at beslutningen om at iværksætte facaderenoveringen herefter var endeligt godkendt.

 (iv) Øvrige forhold.
Det blev besluttet, at der på næste arbejdsdag skal males trapper og fyldes asfalt langs med husets sokler.

4.2 Beslutning om inddragelse af tørrerum til lejlighedsudvidelse

Der blev for generalforsamlingen forelagt et projekt om udvidelse af lejligheden i nr. 20, 4. tv., med 60 m² ved inddragelse af tørreloft.

Det blev enstemmigt og med alle stemmerne besluttet at bemyndige bestyrelsen til på foreningens vegne at godkende den nævnte lejlighedsudvidelse i overensstemmelse med de af bygningsmyndighederne fastsatte vilkår herfor. Bestyrelsen blev ligeledes bemyndiget til at vurdere og fastlægge den for foreningen bedst mulige finansiering af lejlighedsudvidelsen.

4.3 Forslag til ændring af vedtægternes §§10, 11 og 14

Det blev med 12 stemmer for og ingen imod besluttet at vedtage de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægternes §§10 og 11.

Det blev med 11 stemmer for og 1 imod besluttet at vedtage den af bestyrelsen foreslåede ændring af vedtægternes §14.

Ændringsforslaget vedhæftes nærværende referat som Bilag 2.

Dirigenten bemærkede, at de ovennævnte ændringer i foreningens vedtægter først vil være gældende, når en ny generalforsamling med 2/3 flertal har godkendt disse.

4.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til eventuel hensigtsmæssig omlægning af eksisterende realkreditlån i ejendommen, samt eventuel ekstraordinær nedbringelse af lån

Det blev enstemmigt og med alle stemmerne vedtaget at udstede en sådan bemyndigelse til bestyrelsen for det kommende regnskabsår.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen bemærkede, at Peter Honoré var fraflyttet, og at Jan de Lony var på valg.

Jan de Lony blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt til bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem havde bestyrelsen foreslået Stig E. Bojesen, som havde bekræftet gerne at ville indtræde i bestyrelsen. Stig E. Bojesen blev herefter enstemmigt og med alle stemmerne valgt til bestyrelsen.

De to bestyrelsessuppleanter, Kirsten Nyland og Johnny Qvist, blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt til bestyrelsen.

Endelig blev Niels Strunge efter eget ønske opstillet på venteliste som suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af administrator

Advokat Bonnie Mürsch blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt som foreningens administrator.

7. Valg af revisor

Revision 2100, Vesterbrogade 62, 2100  København Ø, blev enstemmigt og med alle stemmerne genvalgt som foreningens revisor.

8. Eventuelt

 (i) Kirsten Nyland og Jan de Lony orienterede generalforsamlingen om deres ønske om at etablere altaner mod gården i henholdsvis 22, 4. th. og 20, 5.

  Ingen af projekterne forelå i en sådan form, at generalforsamlingen kunne træffe afgørelse herom, men generalforsamlingen udtrykte en positiv stemning til begge forslagene, og Kirsten og Jan ville herefter arbejde videre med projekterne.

 (ii) Det blev besluttet at indkøbe magneter til opslagstavlerne.

 (iii) Bestyrelsen indskærpede med generalforsamlingens forståelse, at det er i strid med foreningens husorden at fodre eller udlægge mad til gårdens katte, idet dette bl.a. tiltrækker rotter, men også giver en uønsket bestand af herreløse katte i gården.

Da der ikke var yderligere forslag til behandling, blev generalforsamlingen herefter hævet.

Underskrevet af bestyrelsen:

Jan de Lony, John Vesterborg, Stig E. Bojesen, Jakob Juul Bergendorff

Comments are closed.