Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 22. maj 2011

Til stede: Johnny Qvist, 20 4tv (JQ), Bo Nissen Knudsen, 22 3th (BNK), Victor Malecki, 22 1th (VM), Rune Thykier, 24 4th (RT), Johan Schmidt, 20 3tv (JS), Kirsten Nyland, 22 4th (KN)

Afbud: Stoffer, 20 5. (ST)

Referent: BNK

1. Konstituering

 • Kasserer og nøgleansvarlig: JQ
 • Salg og fremleje (og navneskilte): VM og BNK
 • Kontakt til håndværkere og vicevært: RT og ST
 • Bestyrelsens kontaktperson: KN og VM
 • Arbejdsweekender og fest: KN, RT og JS
 • Gårdlauget: VM og JS
 • Website: BNK og ST
 • Bestyrelseskalender: KN
 • Altansagen: BNK

2. Arbejdsweekender

Efterårets arbejdsweekend bliver 27.-28. august.

Vi skal forsøge at opgradere det sociale ved arrangementerne – og huske at vi kan involvere pensionister m.v. til de mindre fysisk hårde opgaver såsom at lave kaffe, lave mad til gårdfest ifm. arrangementerne osv. I samme forbindelse forsøger vi at lave forhåndstilmelding til weekenderne – så vi også bedre kan forberede os til fest.

Vi skal derudover lave et kort skriv om hvad der egentlig forventes af indsats ifm. en arbejdsweekend, bl.a. hvor mange timer den egentlig tager.

Weekenderne bør ligge i skiftevis lige og ulige uger – for at tilgodese dem der måtte have forpligtelser hver anden weekend.

3. Ansvarsfordeling mellem forening og beboere ift. vedligeholdelse

KN laver et oplæg til et tillæg til vedtægterne som lægger ansvarfordelingen klar. Bl.a. skal vores og Niels Herskinds praksis for hvad der skal være i en lejlighed, sættes på skrift til brug for alle.

4. Altanejerlaug

Det er høj prioritet at få dannet et altanejerlaug inden altansagen kommer for voldgiftsnævnet til september.

5. Eventuelt

 • Der er støj om natten fra et elektrisk apparat i nr. 20, men vi ved ikke hvor det kommer fra. JS tager kontakt og opfordrer de berørte parter til at lave et opslag i opgangen.
 • Kilden til det dryppende vand i 20 st skal identificeres. RT tager fat i Stig og følger op på sagen.
 • Til næste møde gennemgås renovationens andel af ejendomsskattebetalingen.
 • Vedr. fremleje af 22 2tv henviser vi til vedtægternes § 11 og beder høfligt om at se en fremlejekontrakt på skrift.

Næste møde: tirsdag den 2. august 20.00.
Følgende møder: første tirsdag i hver måned.

 

Comments are closed.