Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2011

Til stede: Johnny Qvist, 20 4tv (JQ), Victor Malecki, 22 1th (VM), Stoffer, 20 5. (ST)
Afbud: Rune Thykier, 24 4th (RT), Bo Nissen Knudsen, 22 3th (BNK), Johan Schmidt, 20 3tv (JS), Kirsten Nyland, 22 4th (KN)
Referent: JQ

1. Opfølgning på punkter fra sidst

 • Mysteriet om dryppende vand i nr. 20, st. mangler stadig opklaring – JQ skriver til nr. 20, st. og spørger til status.
 • Grøn energimærkning: VMs dårlige samvittighed. VM følger snarest op på EnergiFocus kryptiske tilbud.
 • Referat fra sidste møde rundsendes snarest fra VM.
 • Der blev ikke fulgt op på evt. andre opfølgningspunkter.

2. Udgifter

Pengene fosser ud af kassen! Nej, det er ikke helt korrekt, men der kommer hele tiden udgifter til, og der erindres om, at der kun er budgetteret med kr. 80.000 årligt til vedligeholdelses-omkostninger. Bestyrelsen arbejder på et nyt og strammere oplæg til hvad foreningen, henholdsvis andelshaverne selv skal dække (evt. mod opskrivning af forbedringerne). I bund og grund er det jo et valg der (bare) skal træffes, men fortsætter vi uændret vis, vil det medføre pæne huslejestigninger.

Bestyrelsen vil blandt andet se på følgende omkostninger:

 • Gulve
 • Hoveddør
 • Køkkendør
 • Radiatorer
 • Vandrette/lodrette rør og installationer
 • El-installationer
 • Dørtelefoner
 • Vinduer
 • Generel vedligeholdelsespligt (hvad indebærer dette reelt?)
 • Revner i stuk og loft
 • Kælderrum
 • Loftsrum
 • Altaner (separat punkt!)
 • Toiletkumme
 • Kældernedgange (2 stk. fra stuelejligheder)

Inden ændring vil punktet selvfølgelig blive behandlet på en generalforsamling (evt. ekstraordinær).

Renoveringsprojekter der skal overvejes:

 • Kælderrum – nye trådvægge
 • Nye køkkendøre
 • Udbedring af nuværende køkkendøre, herunder tætningslister
 • Tætningslister på hoveddøre
 • Nye dørtelefoner i nr. 22 og 24
 • Maling af hoved og køkkentrappe + opgang (arb.weekend opgave?)
 • Trådløst netværk/bredbånd (nedprioriteret)
 • Maling af vinduer

Bestyrelsen vil også drøfte sin holdning til disse og evt. flere projekter og fremlægge sit forslag.

Bestyrelsen ser p.t. også på tilbud vedrørende sikring af kældre for fremtidige vandskader for omkring kr. 30.000, hvilket er rigtigt mange penge. Tilbuddene drøftes derfor igen på næste bestyrelsesmøde. Det overvejes i den forbindelse at nedlægge toilettet i kælderen nr. 22, da dette alene koster over kr. 10.000 at sikre.

Endvidere er der (igen) drøftet udbedring af kældernedgange (2 stk.) fra to af stuelejlighederne. VM og ST indhenter nye tilbud på dette. Nuværende udgift udgør næsten kr. 40.000 for den billige løsning!

For god ordens skyld skal endnu engang indskærpes, at der ikke uden bestyrelsens godkendelse må bestilles håndværkere eller andet der påfører foreningen omkostninger.

3. Oversvømmelse

Vi er løbende i kontakt med vores vicevært der af praktiske årsager nu har overtaget den direkte kontakt til vores forsikringsselskab. Der indhentes ny status over hvad der udestår efter sommerens skybrud.

 • Hvad udestår omkring gennemgang af fælles arealerne i kældrene?
 • Hvad gør vi med alle de private kælderrum? Ikke alle er desinficerede.
 • Væg i viceværtsrum ser ud til at være hårdt medtaget af svamp. Hvad gør vi?
 • Dørtrin til kælderrum i nr. 20 er hårdt medtaget.
 • Hvad skal vi ellers gøre for at lukke denne sag helt og samtidigt sikre os at evt. følgeskader der først opdages senere også dækkes?
 • Separat el-regnskab for pumper skulle være afklaret?
 • Andre ting der skal huskes?

4. Altansagen

Sagen blev desværre tabt i Voldgiftsnævnet. Altanejerne vil snarest blive indkaldt til møde omkring situationen, herunder betaling af omkostninger og beslutning af hvilke forbedringer der skal foretages. Action: BNK

5. Gårdlauget

Vinteren (snerydning) og oprydning/fjernelse af skrald efter sommeren skybrud har været frygteligt dyrt. Omkring kr. 75.000! VM deltager i møder omkring hvordan denne økonomiske udfordring løses.

6. Grøn port mellem nr. 20 og 22

Den gamle lås kunne ikke mere, og grundet slitage på nøgler er det ikke muligt at lave en ny lås der vil komme til at virke ordentligt. JQ vil derfor forsøge at få udskiftet låsen til samme (bedre og mere tyverisikre) låse som i de porte der hører til gårdlaugets porte. Er du en af de få der fortsat mangler denne nøgle, vil de forventeligt kunne købes hos JQ (nr. 20, 4.tv.) for kr. 50 pr. stk.

7. Diverse

Intet

Næste møde: tirsdag den 1. november kl. 20 hos VM.

Comments are closed.