Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 6. november 2007

 

Til stede: Lone Vesterborg, Johnny Qvist, Pernille Jarlhof, Bo Nissen Knudsen (ref.), Simon Schack, Lone Bøgeløv, Morten Olesen

1. Lejlighed nr. 20 5. sal

Jan og Anne Grethe flytter, og deres forbedringer skal værdisættes. Dels køkkenet, og der er bestyrelsen enige om at Jan og arkitekten kan aftale et passende mål for hvor mange timers arbejde der ligger i renoveringen.

Mht. udbygningen foretaget i 1987 er der flere hensyn at tage som strider mod hinanden: Maling, udspartling m.v. skal ikke tælles med som en del af byggeudgifterne til at etablere ‘skallen’ hvis vi skal gå efter gængs praksis på området og efter hvad Byens Tegnestue mener er korrekt. Imidlertid foreligger der et underskrevet notat fra bestyrelsen fra 2001 om at det skal tælles med.

Beslutningen bliver således: Vi føler os bundet af gamle bestyrelsesbeslutninger og vil ikke sløjfe beløbet uden videre. Men vi vil indstille til en kommende generalforsamling at den slags omkostninger for fremtiden skal afskrives. Vi vil endvidere forsøge at få indskrevet i købskontrakten at bestyrelsen gør opmærksom på at vi vil forsøge at få ændret praksis på området således at både udgifter til etablering af skal og maling m.v. skal afskrives i fremtiden.

2. Kælderrum

Salget af samme lejlighed aktualiserer en anden problemstilling: Vi skal have en praksis for tildeling af kælder- og loftsrum. Indtil videre har praksis været ‘først til mølle’ – således at stuen til 2. sal har kælderrum, mens 3.-5. sal har loftsrum.

Værkstedet i kælderen som bliver ledigt skal omdannes til fællesværksted og ikke overdrages til de nye andelshavere.

Vi indstiller endvidere til en kommende generalforsamling at vedtage regler for tildeling af kælder- og loftsrum ud fra følgende princip: Hver gang et nyt rum bliver ledigt, vil beboerne blive tilbudt at byde ind på det efter anciennitet. Praksis bør stadig være at stue til 2. sal har kælderrum, mens 3.-5. sal har loftsrum.

3. VVS-projektet

Projektet kører rigtig godt. Så godt at vi endda vil påskønne det gode arbejde ved at give håndværkerne et par flasker. Økonomien ser velordnet ud, og fjerde delregning skal betales nu. Lone har umiddelbart ingen indvendinger, og Simon tager et ekstra kig på den for en ordens skyld.

4. Meddelelser

  • Vi har fået en regning på 3800 kr. for at tømme containeren efter arbejdsweekenden, og fordi renoveringsarbejderne har kørt forgæves pga. at der har stået håndværkerbiler i vejen.
  • Viceværtkontrakten ligger stadig klar til underskrift, og den er næsten 100% magen til den gamle vi havde, så vi føler os trygge ved at få den ekspederet. Det skal dog indskærpes at de skal huske at tjekke sedlerne i opgangen for om der skal skiftes pærer m.v.
  • Vi vil prøve at få Sørby til at lave en manual til viceværten omkring hvordan vores varmeanlæg skal styres.
  • Grønne Gårde er ikke meget for at etablere hverken ramper fra portgennemgangen og ned til gården eller ordentlige trapper fra køkkenindgangene og til gården, så Lone og Bjarne har formuleret et brev i bestemte vendinger om at vi ikke vil overtage gården som en del af gårdlauget før tingene er kommet i orden.
  • Vi har modtaget en meget grundig oversigt over mobilsugs-anlæggets tekniske detaljer og ligeledes en regning på ca. 60.000 for det nu næsten færdigtetablerede anlæg. Morten ringer til Envac og tjekker op på projektets status før betalingen.
  • Flere har klaget over at det er svært at få radiatorerne til at fungere. Vi prøver at henstille til folk om at være tålmodige med at prikke til lille pind inde i termostaten før vi tilkalder håndværkere og bruger endnu flere gode VVS-penge.
  • Der er sket en mindre vandskade i 22 3th med vand der er løbet ned ovenfra. Bo bliver sammen med Bjarne enige om hvordan skaden udbedres; sandsynligvis skal der blot males.
  • Simon oplyser beboerne om at vores glasforsikring dækker revnede og punkterede ruder. Han smider en seddel ind til alle om at de skal melde tilbage senest 18/11.
  • Parknet-projektet med internet, telefoni og kabel-tv ser interessant ud, men vi kan af praktiske grunde ikke kan kaste os ud i det lige nu og må foreløbig lurpasse.
  • Stig Lindholm mener at alle mangler på altanerne er udbedret. Men det lader nu ikke ligefrem til at være tilfældet. Hvis ikke Johnny kan få dem til at tage problemerne alvorligt, må vi få Bonnie til at udarbejde en skarpt formuleret skrivelse til dem.

5. Fra kassereren

Vi skal sørge for at der ikke kører deciderede ‘parallelle kasser’. For fremtiden bør det være praksis at folk kan få tildelt et rådighedsbeløb fra kassen til udlæg til byggemøder o.lign., men der skal laves et papir med en dato for hvornår der skal afregnes med kassen.

Lone V. har i forbindelse med VVS-projektet haft en hel del udgifter til ‘kontorholdet’, inkl. printerpatroner, papir m.v., og dem vil vi sørge for at dække i det omfang det er muligt.

Næste møde: 8. januar 2008 hos Lone B.

Comments are closed.