Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2010

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Victor Malecki (VM), Dorthe Kristoffersen (DK)

Referent: BNK

1. Opfølgning på sager fra sidst

 • Kældernedgange fra gaden
  Stig er ved at indhente tilbud fra Hugo Svaneeng – vi hører nærmere.
 • Energimærkning
  Det lader alligevel ikke til at Københavns Energi tilbyder en egentlig energimærkning, og 2100.nu gør tilsyneladende heller ikke. VM følger op.
 • Ejendomsværdi pba. tagrenoveringen
  JQ har forhørt sig hos valuaren i anledning af tagrenoveringen. Den umiddelbare vurdering er at den hverken vil få positive eller negative konsekvenser for ejendommens samlede værdi.
 • Maling af muren i gården
  Der mangler stadig en smule afklaring ift. vores naboejendom, og vi formulerer et pænt brev til deres bestyrelse for at sikre os at de er indforstået med sagens forløb.

2. Tagrenovering

Projektet skrider planmæssigt frem, og håndværkerne er færdige på gadesiden hvor stilladset vil blive afmeldt og taget ned. På gårdsiden er de efter planen færdige i næste uge, hvorefter vi også slipper for stillads dér.

Gadedøren i nr. 22 lukker ikke længere af sig selv, og det skyldes formodentlig at håndværkerne har haft noget i klemme i den. ST melder problemet til Niels Herskind.

3. Altansagen

Den skriftlige afstemning i altanejergruppen viste flertal for at føre sagen for voldgiftsnævnet, og Bonnie har nu sat den i gang.

Glædeligt nok er det lykkedes at aktivere bankgarantien for udførelsesfejl, og vi har derfor modtaget 50.000 kr. + moms til udbedring af bagfaldet på altanen 24 4th. Vores søgsmål over for Lindholm – ang. projekteringsfejl – vil derfor blive nedsat med et tilsvarende beløb. BNK forhører sig med Povl Beenfeldt og får afklaret om det giver byggeteknisk mening at sætte gang i renoveringen af denne enkelte altan før en evt. renovering af resten.

For at få helt rene økonomiske linjer mellem altanejergruppen og andelsboligforeningen opfordrer bestyrelsen i øvrigt altanejergruppen til – bedre sent end aldrig – at stifte et altanejerlav med klare vedtægter som bl.a. specificerer hvordan udgifter angående altaner skal afholdes.

4. Eventuelt

 • Der er blevet rejst spørgsmålstegn ved om bestemmelserne ang. kvalficeret flertal i vedtægternes § 23 omfatter fastsættelse af andelskronen, da fastsættelsen angiveligt kunne falde ind under “vedtagelse af forslag om væsentlige forandringer/ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen”. Bestyrelsen har forhørt sig med Bonnie og er enig i at fastsættelsen af andelskronen dårligt kan være omfattet, ikke mindst eftersom den fastsættes ifm. vedtagelsen af regnskabet som foregår ved ordinært flertal.
 • Der er ikke altid så meget tryk på vandet på de øvre etager, og ST hører Buur VVS om det kan lade sig gøre at få øget trykket.
 • DK konstitueres som landsdommer i 9 måneder pr. 1. marts og bliver derfor nødt til at træde ud af bestyrelsen samme dato. Bestyrelsen spørger sig for efter en suppleant som kan træde ind.

Næste møde: mandag den 6. december kl. 19.00 i kælderen under nr. 22

Comments are closed.