Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 4. maj 2021

Deltagere: Bo, Simon, Rasmus Toft, Sofie, Rasmus Haulrig og Christian

Valg af referent og godkendelse af dagsorden.

Christian blev valgt som referent og dagsordenen blev godkendt.

 • Salg af 24 1th

“Stine Friis Kjærgaard er ny beboer i 24 1th pr. 15 maj efter at være godkendt af bestyrelsen og efter at have skrevet under på salgsaftalen”.

 • Arbejdsweekend

Vi aflyser den kommende arbejdsweekend ud fra et forsigtighedsprincip fordi vi ikke vil kunne overholde forsamlingsloftet. 

 • Bestyrelsesmiddag

Vi prøver at planlægge en middag i løbet af sommermånederne.

 • Indkaldelse til generalforsamling

Vi holder generalforsamling i gården ud for nr. 24 torsdag d. 27 Maj. 
Det blev foreslået at ændre tidspunktet til 17.30 og dette blev vedtaget.

Vi sender bestyrelsens beretning ud til beboerne samt diverse bilag til beslutninger der skal stemmes om.

 • Bestyrelsens beretning

Bo skriver udkast til bestyrelsens beretning

 • Årsrapport

Vi har gennemgået årsrapporten fra administrator og kun fundet småtterier at tage op med administrator. Vores gæld er på under 10% af ejendommens handelsværdi hvilken er forholdsvis lavt.

Bestyrelsens indstilling for andelskrone og valuarvurdering

Vi anbefaler at anvende den nyeste valuarvurdering fra 2021 til vurdering af ejendommens handelsværdi og ikke fastfryse vurderingen fra sidste år, hvilket også er en mulighed. 

Revisor har foreslået at vi sætter andelskronen til 390 og den vurdering er bestyrelsen enig i. Andelskronen kan maksimalt sættes til 428 i forhold til valuarvurderingen fra 2021.

 • Beslutningsgrundlag for individuelle vandmålere

Vi vedlægger rentabilitetsrapport til generalforsamlingen som beslutningsgrundlag og der skal så stemmes til generalforsamling om vi skal have individuelle vandmålere eller ej. 

 • Radiatormålere

Det er lovpligtigt at have varmemålere på radiatorer. Vi får sat projektet i gang snarest muligt.

 • Beslutningsgrundlag for vinduesprojekt

Vi har haft en maler og foreningens arkitekt Niels Herskind ude at vurdere vinduer i forskellige lejligheder. Umiddelbart er begges anbefaling at vi sagtens kan udbedre vinduerne i stedet for at udskifte dem helt og de vil så kunne holde i 8-10 år. Det ville give en betydelig besparelse. Overslag på udskiftning af vinduer fra 2017 lød på ca. DKK 4.000.000 Inklusive gavlisolering. Tilbuddet for udbedring vil løbe op i ca. DKK 1.000.000. Medregnet i dette tilbud er at nogle få vinduer formentlig ikke kan udbedres og skal udskiftes.

 • Kontantkassen

Sofie og Simon gennemgår kassererens (Bo) bilag og fakturaer. Dette er lovpligtigt. 

 • Værdisætning af altaner

Administrator LES er sammen med vores valuar Bente Kjølhede nået frem til at altanerne ikke skal regnes med i værdisætning af ejendommens værdi. Vi får derfor en revideret årsrapport. Vi undersøger vha. en jurist om der kan være taget overpris for andele solgt med disse altaner. 

 • Hvem (gen)opstiller til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer: Simon og Jesper er på valg
Suppleanter: Sofie og Rasmus Haulrig er på valg

 • Tilbagemelding om isoleringsprojekt af muren til naboejendommen fra 24 (NB! Stilladser ved altaner)

24 tv. vil få stillads ind foran deres altaner og vinduer under projektet. 
Ud fra de svar vi har fået fra deres arkitekt og fra beboerhøringen mener vi godt vi kan underskrive fuldmagten og give tilladelse til projektet. 

 • Ansøgning fra 22 st. th. om trappe til gården

Andelshaver, Trine, vil gerne have en trappe fra sin lejlighed og ned i gården ligesom i 20 st. th. Bestyrelsen giver tilladelse til at Trine kan gå videre med dette projekt.

 • Internetopkrævning til lejligheder der ikke ønsker andelsnet

Vi får administrator til at undersøge reglerne for dette. Det er muligt at alle skal betale. 

 • Problemer med bærende bjælker i kælderen under 22 st.th.

Nogle af de bærende bjælker i kælderen under 22 st.th. er ramt af svamp og hviler på vandrør. Dette skal udbedres med det samme. Svampeundersøgelsen viser at det er 50% råd og 50% svamp. Det betyder at kun 50% er dækket af foreningens forsikring. Niels Herskind vurderer på mandag hvordan det kan udbedres.
Bestyrelsen undersøger hvordan dette overhovedet kan ske

 • Støj i nr. 20

Bestyrelsen har modtaget en klage over nattestøj. Vi tager dialogen med beboerne om minder om husordenens ord: Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet 23.00–07.00. Fester varsles mindst en uge i forvejen.”

 • VVS og ventiler

Krüger Aquacare kunne ikke komme til at rense varmvandsbeholderen pga. defekte ventiler. NK Holm kommer og fikser ventilerne i næste uge hvorefter vi får Krüger herud igen.

 • Låseskab I kælder

Vi får sat et låseskab op i kælderen hvor nøgler til samtlige kælderrum skal ligge. Dette er for at kunne få nemmere adgang i forbindelse med diverse vedligeholdelsesarbejder.

 • Eventuelt

Det blev diskuteret om vi skal høre andelshaverne om der fortsat er interesseret i at køre med stort overskud og have rede penge til store projekter eller om vi hellere skal have lavere boligafgifter og låne penge til større projekter når de kommer.

Comments are closed.